GEVOLGEN CORONAVIRUS LEBUINUSKERK

Klik hier voor meer informatie


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Berichten en verslagen

Impressie synode 9 maart 2018

‘Kerk 2025’

In deze synodevergadering werden voorstellen besproken voor gemeenten, voor het ambt, voor de kerkenraad, voor vermogensrechtelijke aangelegenheden en voor huisgemeenten.
Bij ‘gemeenten’ werd gesteld dat we kerk zijn in een netwerksamenleving. Er is niet alleen de kern van de gemeente met haar leden, er zijn ook vrienden. Die term werd geïntroduceerd als aanduiding voor hen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente. In de bijbel komt het woord ‘vriend’ 91 keer voor. Lees bijvoorbeeld Psalm 122, waarin niet alleen over broeders en zusters, maar ook over vrienden gesproken wordt. Daarnaast komt er meer vrijheid om je aan te sluiten bij een (wijk)gemeente van voorkeur.

Bij ‘het ambt en de andere diensten’: nieuw is dat degenen die niet tot de belijdende leden worden gerekend, pas stemgerechtigd zijn als ze 18 jaar zijn. Verkiesbaar zijn stemgerechtigden die de status hebben van belijdend lid.
Bij ‘kerkenraad’: de kerkenraad kan de zorg voor de opbouw van de gemeente delen met door hem in te stellen werkgroepen, die bestaan uit ambtsdragers en andere leden van de gemeente. Het gaat dan om de gelovige kern plus anderen die zich vrijwillig inzetten voor de kerk. Belangrijk is de vraag: hoe geef je jongeren onder de 18 jaar een stem? –
Alle aanpassingen zijn unaniem aanvaard. Ze gaan op 1 mei in.

Vermogensrechtelijke aangelegenheden: de mogelijkheid is opgenomen om een niet-diaken als ‘diaconale rentmeester’ in te schakelen. Verder is besloten dat een college van kerkrentmeesters of een college van diakenen onder verscherpt toezicht kan worden geplaatst.
De notitie ‘Huisgemeenten’ is aangenomen, wel met de opmerking dat die nog breder uitgewerkt moet worden.

Er werd afscheid genomen van de preses mevr. ds. K. van den Broeke uit Wissenkerke. Als nieuwe preses is benoemd mevr.ds. S. van Meggelen, predikant van de protestantse gemeente Breda. Zij is blij met het vertrouwen dat de synode in haar stelt. ‘Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.’

Piet Hofman, diaken, synodelid namens de classis Deventer.